Smedjebron

Vår verksamhet byggs upp med stöd av EU stöd för landsbyggdens utveckling!

Kamerabevakning

Om du som kund har några som helst frågor så förklarar vi gärna mer på plats!


Här följer den mer formella (TRÅKIGA) informationen om kamerabevakning på Smedjebron enligt GDPR-Datalagringslagen.

__________________________________________-________________

Information om kamerabevakning på Smedjebron - Brobacken Skövde

Varför använder vi kameraövervakning?

Smedjebron använder kameraövervakning för att förebygga och försvåra brottsliga gärningar inom och intill byggnader där Smedjebron bedriver verksamhet. Och därigenom skydda personal, besökare, djur samt företagets egendom från brott och olyckor. 


Vilken typ av kameraövervakning vi använder samt på vilken rättslig grund:

Övervakning och inspelning av video inom Smedjebrons områden
Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i företagets förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person, djur eller egendom samt vid utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld. Övervakningen fyller också en funktion för att stävja vistelse av obehöriga i och omkring fastigheterna samt som visuellt stöd i användandet av vårat larmsystem 
Rättslig grund: Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.


Lagring av specifika inspelningar och händelser:

Lagring syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Rättslig grund:
Vi hanterar personuppgifter med stöd av "rättslig skyldighet" när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Kategorier av personuppgifter:

Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Smedjebron säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Smedjebron anlitat för säkerhet och bevakning. Dessa parter får dock inte använda uppgifterna för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster de anlitas för av Oss och enbart på de villkor som Smedjebron anger.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till Smedjebrons kameraövervakning är begränsad till en grupp särskilt utsedda och behöriga i verksamheten samt behörig personal i de företag som har till särskild uppgift att hantera bevakning och säkerhet åt Smedjebron.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

För filmmaterial endast innehållande djur kan verksamhetsansvarig inom ramen för djurskydd besluta om att lämna ut sådant filmmaterial till djurens ägare eller utsedda skötare.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i 14 dagar men som längst i 90 dagar för särskilt skyddsvärda objekt. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om materialet är bevis i kommande eller pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att spara det upphört.

Inspelat material sparas i Smedjebrons regi på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal särskilt utsedda och behöriga personer.

Vem avses?

Med "Smedjebron", "vi" och "oss" i texten ovan avses verksamheter inom företaget MOLO Konsult med de verksamhet som bedrivs i Brobacken Skövde.

___________________________________________________________


På Smedjebron tillämpar vi en öppen verksamhet där besökare och kunder på ett enkelt sätt kan nyttja anläggningen. Detta bygger på att alla kan skilja på "mitt och ditt" och repekterar att gårdens djur behöver lämnas i fred och få den vila dom behöver.

Nedan är en beskrivning av hur vi tillämpar kamerabevakning som krävs av myndigheter.  Men först, och för er som inte orkar läsa resten.


Filmar ni allt på gården?
Nej, vi filmar bara dom platser som är viktiga för att se om obehöriga besöker verksamheten samt platser med stöldbegärliga saker relaterade till verksamheten. Alla platser som är filmade har skyltar uppsatta som informerar om detta. 


Filmar ni hästarna?

Ja, hästarna som bor på gården har en omfattande kamerabevakning, vilket är användbart för att t.ex. förstå eventuella skador och minimera risker i hagar, obehöriga besökare m.m.

Men vi filmar inga ytor där man tränar eller gör iordning sin häst, vare sig utomhus eller inomhus. 


Vem kan se filmerna?
Det är endast stallansvarig och ridhusvärd som har tillgång till filmmaterialet. Vi har dessutom en logg som visar vad vi kikat på och notering om orsak. Vi använder detta för att förstå hur något icke önskvärt, t.ex. stöld,  gått till. 

Copyright © All Rights Reserved.